Επιτέλους: O δήμος Καστοριάς προκήρυξε διαγωνισμό για αγορά Χριστουγεννιάτικου στολισμού

Με έκπληξη διαβάσαμε στο site του δήμου Καστοριάς στις 28 Δεκεμβρίου την προκήρυξη του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού οργάνωσης – πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων έργου Culture Lands (εορταστικός στολισμός) (D.2.2.3)»

Ενώ η μελέτη της συγκεκριμένης προκήρυξης εγκρίθηκε στις 18/10 μόλις στις 28/12 κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς για την προμήθεια εξοπλισμού στολισμού.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών 10.30 π.μ.

Μάλλον επενδύουν στα ερχόμενα έτη και δεν προβληματίστηκαν από την αποκαρδιωτική εικόνα της πόλης μας τις φετινές εορτές.

 

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού οργάνωσης – πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων έργου Culture Lands (εορταστικός στολισμός) (D.2.2.3)» του έργου με τίτλο «Culture Lands» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€  συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2019  ημέρα Πέμπτη και καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών 10.30 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καστοριάς για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης 10.30 π.μ.

Όλα τα τεύχη δημοπράτησης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς στη διεύθυνση http://www.kastoria.gov.gr

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις και εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση / εταιρεία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε ημερών (45) ημέρες

Αντίγραφα της διακήρυξης, πληροφορίες-διευκρινήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, τηλ. 2467351615 κ. Τσέλα Κωνσταντίνο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καστοριά   28 -12-2018
Ο Δήμαρχος Καστοριάς
Ανέστης Αγγελής

Δείτε την μελέτη για τα λαμπάκια και τους φωτοσωλήνες ΕΔΩ