Ρύθμιση 120 δόσεων: Τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία – Πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση

Η νέα ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες, καθώς εάν χάσουν την ευκαιρία αυτή τότε θα υπάρξουν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της οφειλής και όλες οι ποινικές διώξεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που θα κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα στην Βουλή η ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Παράλληλα στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31.12.18 από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση είναι η καταβολή των εισφορών του 2019, ενώ οι οφειλέτες θα χάνουν την ρύθμιση σε περίπτωση που δεν καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές.

Για το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές από 1.1.2002 έως 31.12.2016 μπορεί να επιλέξει τον επανυπολογισμό των οφειλών τους με βάση το εισόδημα που είχαν την εκάστοτε χρονιά, ορίζοντας ως ελάχιστη βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό που ίσχυε στις 31.12.2018, δηλαδή τα 586,08 ευρώ. Η έκπτωση στα πρόσθετα, τόκους, προσαυξήσεις θα είναι 85% και η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να υπολείπεται των 50 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές για τα έτη 2017 και 2018 χωρίς επανυπολογισμό.

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να ενταχθούν και οι ασφαλιστικές οφειλές των επιχειρήσεων που δεν έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η έκπτωση στα πρόσθετα θα είναι 50% για όσους ρυθμίσουν σε 120 δόσεις και 100% σε εφάπαξ αποπληρωμή. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Στη ρύθμιση θα ενταχθούν οι οφειλές των αγροτών έως 31.12.2018, για τους οποίους όμως δε μπορεί να γίνει επανυπολογισμός των δόσεων καθώς οι εισφορές που κατέβαλαν ήταν μικρότερες από αυτές που προβλέπονται από τον κατώτατο μισθό. Η έκπτωση στα πρόσθετα για τους αγρότες θα είναι 100% και η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Απώλεια της ρύθμισης

1. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν:
α) Δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.
β) Δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019. Ειδικά επί μη μισθωτών ασφαλισμένων, ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης, που προβλέπεται από τις υπ’ αριθμ. 61501/3398/30.12.2016 (Β΄ 4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β΄ 4330) υπουργικές αποφάσεις, και έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ.
γ) Δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την άρση της αναστολής, οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου, και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.
δ) Δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9.

2. Η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, οι όροι της οποίας τηρούνται.

3. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ρύθμιση συνεχίζεται από τους κληρονόμους του. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αποποίησης και για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της δεν επέρχεται έκπτωση του κληρονόμου. Σε περίπτωση προσώπων που έλκουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου του οφειλέτη, οι δόσεις της ρύθμισης παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης που τους μεταβιβάζεται, σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης.

4. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:
α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.
β) Την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και πριν τον τυχόν επανυπολογισμό τους και την κατάστασή τους ως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού, το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
γ) Την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων του άρθρου 15.
δ) Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

Αναστολή ποινικών διώξεων και μέτρων εκτέλεσης

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος:
α) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Υποβολή αίτησης

1. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4. Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

3. Για τους οφειλέτες του άρθρου 2, η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Στους οφειλέτες που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

4. Για τους οφειλέτες των άρθρων 3 έως 5, υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

5. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

6. Με την επιφύλαξη των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9, η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.