Δήμος Καστοριάς: Αίτηση απαλλαγής από τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού

Σύμφωνα, με την παρ.2, άρθρο 222, Ν.4555/2018, όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο  103, Ν.4604/2019, ορίζεται η 31/12/2019 ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων, στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και δεν χρησιμοποιούνται.  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς και είναι:

  1. Βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου για την διακοπή της ηλεκτροδότησης
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιούνταν κατά το διάστημα αναφοράς.

Σημειώνουμε ότι από 01/01/2020 και μετά, ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (παρ.1 του άρθρου 222 του Ν.4555/2018). Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Υπενθυμίζουμε, επίσης, την υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ακινήτων να υποβάλουν δήλωση των ακινήτων τους (οικόπεδα-κτίσματα) στο δήμο για την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24, Ν.2130/93).

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 2467351144-145-146.

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση ΕΔΩ