Καστοριά: Πώληση μέσω δημοπρασίας του σκάφους «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»

Στην Καστοριά την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς για τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου.

 Θέμα: Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας- πώλησης του Σκάφους «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ».

Εισηγούμενος του θέματος η Πρόεδρος είπε τα εξής: θα ήθελα κατ’ αρχήν να σας ενημερώσω για ένα ακόμη θέμα που αφορά στο σκάφος «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ», το οποίο είναι στην κυριότητα της Κοινωφελούς επιχείρησης , είναι ήδη παροπλισμένο από 03/09/2015, μετά από επιθεώρηση που διενεργήθηκε από ειδικό τεχνικό πραγματογνώμονα Ναυπηγό Μηχανολόγο ΕΜΠ. Στην έκθεση η οποία παραδόθηκε στην Κοινωφελή επιχείρηση , καταγράφει τον έλεγχο που διενήργησε και την αξιολόγηση του σκάφους στην υφισταμένη κατάσταση και εκτίμηση εύλογου κόστους αποκατάστασης προκειμένου το σκάφος να καταστεί αξιόπλοο.

Τα συμπεράσματα της επιθεώρησης συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. η επιθεώρηση του σκάφους κατέδειξε πολλά και σημαντικά προβλήματα, που το καθιστούν προσωρινά μη – αξιόπλοο.
Σας παραπέμπω στην έκθεση αν θέλετε να διαβάσετε αναλυτικά και με λεπτομέρεια τα προβλήματα και την κατάσταση που βρίσκεται το εν λόγω σκάφος.
2. Τα παραπάνω προβλήματα απαιτείται να αποκατασταθούν ώστε το σκάφος να επανακτήσει την αξιοπλοΐα του.
3. η εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης (πάντα σύμφωνα με την έκθεση) ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € , κόστος απαγορευτικό για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης και ασύμφορο μια που η αγορά νέου αντίστοιχου καλοσυντηρημένου εκτιμάται πως θα είναι μικρότερη.

Πέραν του οικονομικού θέματος που αφορά το καράβι «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ», υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας των ατόμων (παιδιών) , τα οποία αθλούνται και επισκέπτονται τον πέριξ χώρο. Το καράβι είναι τοποθετημένο στην ξηρά πάνω σε ξύλινους πασσάλους οι οποίοι λόγω της φθοράς των ετών καθίστανται επικίνδυνα ετοιμόρροποι και οφείλουμε άμεσα να επιληφθούμε του ζητήματος.

Εισηγούμαι λοιπόν την έγκριση διενέργειας δημοπράτησης – πώλησης του σκάφους «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ». Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Εγκρίνουν την διενέργεια δημοπρασίας-πώλησης του Σκάφους «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς, με την επωνυμία «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ».

Μειοψήφησε η κ. Σαβουλίδου Κυριακή, η οποία θεωρεί πως είναι θέμα πολύ βιαστικό να συζητηθεί στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση καθώς δεν έχουμε καν εικόνα ακόμα για το νομικό πρόσωπο, για τις δομές που το απαρτίζουν, τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματα του, από που προέρχονται τα έσοδα του και ποιά είναι τα πάγια έξοδα του κ.α, έτσι ώστε να ξέρουμε αν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του μετά την πώληση του. Επίσης θεωρώ πως πριν φτάσουμε στην απόφαση πώλησης θα πρέπει να διερευνήσουμε κάθε άλλη πιθανή επιλογή αξιοποίησης του καθώς πρόκειται για πάγιο περιουσιακό στοιχείο του νομικού προσώπου. π.χ να νοικιαστεί σε ιδιώτες και να διαμορφωθεί ως καφετέρια ώστε το νομικό πρόσωπο να έχει το έσοδο του ενοικίου. Τέλος θέλω να τονίσω πως δεν θα ήθελα να παρθεί μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχουν διερευνηθεί πρώτα άλλες δυνατές επιλογές καθώς φοβάμαι πως με την άσχημη οικονομική κατάσταση του δήμου, αν το καραβάκι πουληθεί δεν θα υπάρξει δυνατότητα αντικατάστασης.