Περνά τελικά η απόφαση για αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στην Καστοριά

Ραγδαίες εξελίξεις -Σύμφωνα με την νομοθεσία ( άρθρο 185 του Ν. 4555/18 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ) όταν σε θέματα αύξησης τελών υπάρχει μόνο μια πρόταση τότε περνά με την απλή πλειοψηφία.

Πρόταση υπήρξε μόνο μία, εκείνη που ήρθε μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής ήταν αυτή που υιοθέτησε και ψήφισε τελικά η πλειοψηφία.

Δείτε απόσπασμα της νομοθεσίας για τον τρόπο ψήφισης ανάλογων θεμάτων αλλά και ολόκληρη την απόφαση για την αύξηση τελικά των δημοτικών φόρων για να καλυφθεί το τεράστιο οικονομικό άνοιγμα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ των τελευταίων 4 ετών :

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4555/18 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», το άρθρο 11 του Ν. 4623/19 καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4623/19, όπου αναφέρεται:

Άρθρα 8 έως 12
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα ψήφισης του τεχνικού προγράμματος (άρθρο 8), του επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 9), του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας (άρθρο 10), του ορισμού φόρων, τελών και εισφορών (άρθρο 11) και της ψήφισης προϋπολογισμού σε δήμους και περιφέρειες (άρθρο 12).
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις μπορούν να συντάξουν και να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες συζητούνται και ψηφίζονται παράλληλα με την πρόταση του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη.
Η εναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που συντάσσει ο προτείνων, στην οποία αιτιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση του υπό κρίση ζητήματος, και από εισήγηση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του δήμου ή της περιφέρειας σχετικά με το εφαρμόσιμο ή μη της πρότασης, σε περίπτωση που τυχόν αυτή εγκριθεί από το οικείο συμβούλιο.
Οι προτάσεις συζητούνται και ψηφίζονται διακριτά κατά την ίδια συνεδρίαση. Έγκριση λαμβάνει η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.
Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.
Εάν δεν υποβληθεί εναλλακτική πρόταση, θεωρείται εγκεκριμένη η εισήγηση του Δημάρχου/Περιφερειάρχη. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο που εισήχθη με τον ν. 4555/2018 και εξασφαλίζεται αφενός η, σε κάθε περίπτωση, ψήφιση σημαντικών αποφάσεων για λειτουργία των δημοτικών/περιφερειακών υπηρεσιών και αφετέρου, μέσω της δυνατότητας κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων, αναβαθμίζεται τόσο η πολυφωνία, 8 όσο και η δυνατότητα εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης για τα συμφέροντα του δήμου ή της περιφέρειας. Για να τηρούνται η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της ισότητας των όπλων, αλλά και να εξασφαλισθεί ότι οι εισαγόμενες ρυθμίσεις δεν θα καταστρατηγηθούν στα πλαίσια ενός στείρου αντιπολιτευτικού λόγου, εισάγονται ως δικλείδες ασφαλείας ότι α) η εναλλακτική κατατιθέμενη πρόταση ρυθμίζει πλήρως το προς συζήτηση θέμα (π.χ. κατάθεση εναλλακτικού προϋπολογισμού ως σύνολο και όχι πρόταση για μία ομάδα κωδικών ή ολοκληρωμένο τεχνικό πρόγραμμα και όχι πρόταση για τα έργα μίας δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας), β) η κατατιθέμενη εναλλακτική πρόταση συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση που αναλυτικά εκτίθεται και αιτιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος και γ) συνοδεύεται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου για την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση που ψηφιστεί, ώστε να αποκλειστεί το φαινόμενο να ψηφιστεί πρόταση που είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και να τεθεί έτσι σε σοβαρό κίνδυνο η λειτουργία του δήμου ή της περιφέρειας και η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Οι προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν όποιο σχετικό στοιχείο ήθελε αιτηθεί.

Συνεπώς ισχύει η ως άνω 254/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικονομικού έτους 2020 για το Δήμο Καστοριάς.

Η παρούσα πράξη (απόφαση) έλαβε αύξοντα αριθμό : 308/19

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

oladeka