Δύο θέσεις εργασίας στον ΟΚΑΝΑ Καστοριάς

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» με Κωδικό ΟΠΣ 5045605 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Ο ΟΚΑΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5045605, Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ00510064 της ΣΑ ΕΠ0051 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγείας/Δράσεις Στήριξης Υπηρεσιών για τις Εξαρτήσεις», για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα σύμβασης, αριθμού ατόμων.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
  • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΓΡΕΒΕΝΑ

  • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
  • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΟΖΑΝΗ

  • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
  • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΦΛΩΡΙΝΑ

  • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
  • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr/ σύμφωνα με τη διαδικασία, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’5227), η οποία είναι αναρτημένη συνοδευόμενη με αρχείο οδηγιών στο προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο. Η είσοδός τους στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω κωδικών taxis.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων – εισφορών, διαμορφώνεται στην παροχή αμοιβών αντίστοιχων με το ενιαίο μισθολόγιο (ν. 4354/2015).