Θέση εργασίας στις ανασκαφές του Δισπηλιού

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξερευνώντας τη δυναμική και τις αιτίες της αλλαγής χρήσης της γης κατά την Προϊστορική Εποχή σε μια κοιτίδα της ευρωπαϊκής γεωργίας», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Κωτσάκη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή μη από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 15-10-2021 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.500€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 28/02/2025 και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

  • Βοηθητικές εργασίες πεδίου στον ανασκαφικό χώρο του λιμναίου νεολιθικού οικισμού Δισπηλιού. Το έργο θα υλοποιηθεί στον ανασκαφικό χώρο και το εργαστήριο της ανασκαφής Δισπηλιού ΑΠΘ, στο Δισπηλιό Καστοριάς. Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 «Ορισμός ανασκαφικών πλαισίων και χρονολόγηση».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Πτυχίο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Επαγγελματική* εμπειρία σε αρχαιολογικές ανασκαφές
  • Εντοπιότητα (περιφερειακή ενότητα Καστοριάς)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση annapap@hist.auth.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Κ. Κωτσάκης, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, υπόγειο, γρ. 12, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστημιούπολη, 54124,Θεσσαλονίκη, έως τις 09/07/2021 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Διαβάστε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ