Ξεκινούν οι αιτήσεις για το τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Άργους Ορεστικού

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου Άργους Ορεστικού

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει ότι από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις εγγραφές των παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο). Ο υπολογισμός της ηλικίας θα γίνεται με βάση το μήνα Σεπτέμβριο, δηλ. πρέπει να συμπληρώνονται τα 2,5 έτη (2 χρόνια και 6 μήνες) μεταξύ 1/9-30/9. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού [ΕΔΩ] μπορείτε να βρείτε τα απαιτούμενα προς εγγραφή αρχεία: α) αίτηση, β) υπεύθυνη δήλωση, γ) βεβαίωση υγείας παιδιού-καρτέλα εμβολίων.

Αρχικά οι αιτήσεις (ΜΟΝΟ) θα αποστέλλονται στο e-mail: paidstathmoi@argosorestiko.gr, αφού γίνει λήψη του σχετικού συνημμένου αρχείου και συμπλήρωσή του.

Με τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, οι φάκελοι θα πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά. Θα παραδίδονται κλειστοί στο γραφείο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, κ. Θεοδότα Κουτλεμάνη, στο κτίριο του Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, στην οδό 11ης Νοεμβρίου 8.

Όποιος από τους γονείς αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό τρόπο εγγραφής, μπορεί να στέλνει μήνυμα στο παραπάνω e-mail ή να καλεί στο τηλέφωνο 2467043070 (τις ώρες 10:30 με 11:30), ώστε να οριστεί κάποια ώρα συνεργασίας και να βοηθηθεί.

Παρακαλείσθε να αποστέλλετε μόνο επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή word ή pdf (όχι φωτογραφίες)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

  1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού (να συμπληρωθεί στο αρχείο word η ηλεκτρονική αίτηση, να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να συμπεριληφθεί στον φάκελο).
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από τη υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού), για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και καρτέλα με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (να εκτυπωθεί η επισυναπτόμενη καρτέλα, να συμπληρωθεί από τον παιδίατρο και να συμπεριληφθεί στον φάκελο). Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού, (να εκτυπωθεί η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση, να συμπληρωθεί από τον γονέα, να υπογραφεί και να συμπεριληφθεί στον φάκελο).
  8. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, με το οποίο βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας.
  9. Για την εγγραφή παιδιού, αλλοδαπών γονέων, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής στη χώρα σε ισχύ, των γονέων και του νηπίου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ:
Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παραπάνω παραγράφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο 2. δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.