Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Mε 30.500.000 ευρώ άνοιξε, για την Δ. Μακεδονία, η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών». Ο κάθε ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει έως 40.000 ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο πρόγραμμα.

Μέχρι 14 Δεκέμβρη και χωρίς παράταση οι αιτήσεις Νέων  Αγροτών, άνοιξε το σύστημα

∆ηµοσιεύτηκε η προκήρυξη του Μέτρου 6.1 Νέοι Αγρότες 2021, µε τις αιτήσεις για το πριµ των 35.000-40.000 ευρώ να ξεκινούν από την Παρασκευή 12 Νοεµβρίου. Το ηλεκτρονικό σύστηµα θα παραµείνει ανοιχτό έως τις 14 ∆εκεµβρίου, µε τις διαχειριστικές αρχές να υποστηρίζουν πως δεν θα υπάρξει παράταση. Τώρα η προσοχή των υποψήφιων νέων αγροτών εστιάζει στη µοριοδότηση (βλ. πίνακα) καθώς η ένταξη θα γίνεται ανά Περιφέρεια. ∆ηλαδή αν στη Θεσσαλία η βάση είναι τα 55 µόρια, στην ∆υτική Ελλάδα µπορεί να είναι τα 50. Τα πάντα εξαρτώνται από τα διαθέσιµα κονδύλια ανά Περιφέρεια (βλ. πίνακα σελ. 19) σε συνδυασµό µε το πλήθος των αιτήσεων. Ακολουθούν τα κύρια σηµεία της προκήρυξης που δηµοσιεύτηκε την περασµένη βδοµάδα:

∆ικαιούχοι ένταξης στο Μέτρο 6.1

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα: i) Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους. ii) Είναι µόνιµοι κάτοικοι των περιοχών εφαρµογής του υποµέτρου 6.1.
 2. Οι υποψήφιοι νοµικά πρόσωπα: i) Έχουν ως αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σηµείου (1.i). ii) Έχουν ως αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 4, ο οποίος µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του αρχηγού – νόµιµου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας. iv) Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα (Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός των ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7) τη γεωργική παραγωγή. ∆ραστηριότητες στην αλιεία δεν λαµβάνονται υπόψη.
 3. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης το 2021.
 5. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκµετάλλευσης για τα νοµικά πρόσωπα. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα, οι αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών.
 6. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
 7. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισής τους.
 8. Υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσµίες […].
 9. Εµπίπτουν στον ορισµό των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
 10. ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων, σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Χαρακτηριστικά Γεωργικής Εκµετάλλευσης

 1. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.
 2. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγιστη Τυπική απόδοση µικρότερη ή ίση του 1 εκατ. ευρώ και ελάχιστη, µεγαλύτερη ή ίση των:

2.1. 12.000 ευρώ για ηπειρωτική χώρα, Κρήτη, Εύβοια.

2.2. 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

2.3. 8.000 ευρώ, για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων και για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες. 

 1. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι:

3.1. Ιδιόκτητα ή µισθωµένα ή συνδυασµός τους.

3.2. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεµαχίου που είναι επιλέξιµη στα καθεστώτα ΕΑΕ.

 1. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
 2. Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
 3. Για τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις:

6.1. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή.

6.2. Το σύνολο της οικογενειακής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει το 2021.

 • Το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεµαχίων/ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Μη επιλέξιµοι υποψήφιοι

∆εν κρίνονται δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:

 1. Οι αρχηγοί εκµετάλλευσης φυσικού ή νοµικού προσώπου οι οποίοι:

1.1. Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης.

1.2. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούµενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας.

1.3. Έχουν µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτηµένη ή µη. ∆εν λογίζεται ως εξωγεωργική µη εξαρτηµένη απασχόληση η άσκηση διοίκησης και επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο µε κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Οµάδα ΚΑ∆ 01, εκτός ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7).

1.4. Είναι δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων».

1.5. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι µέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ.

1.6. Έχουν σύζυγο που:

1.6.1. Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος αναφοράς ή

1.6.2. Έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, κατά τα 2 προηγούµενα έτη του έτους αναφοράς ή

1.6.3. Είναι επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ εκτός και αν η ιδιότητα αυτή προκύπτει από τη δραστηριοποίηση  στον τοµέα της αλιείας.

1.7. Είναι σπουδάστριες – σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συµπλήρωση του αριθµού των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

1.8. Λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρµόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως µη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελµα).

1.9. Είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι […]. Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση.

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόµενοι στον γεωργικό τοµέα επαγγελµατίες αγρότες στο ΜΑΑE.
 2. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη βαθµολογία όσον αφορά τα βαθµολογικά κριτήρια του υποµέτρου 6.1 […].

Παραμονή στο αγροτικό επάγγελμα για 7-8 έτη

Οι δεσµεύσεις για τους υποψήφιους νέους αγρότες έχουν διάρκεια συνολικά 7 µε 8 έτη. ∆ηλαδή 3-4 έτη για το επιχειρηµατικό σχέδιο συν διατήρηση δεσµεύσεων ακόµα 4 έτη µετά το τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου. Αναλυτικά η πρόσκληση µεταξύ άλλων αναφέρει:

∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις

Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ιδίως τις παρακάτω δεσµεύσεις:

 1. Εντός 9 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηµατικού του σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης σχετικά µε την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νοµικού προσώπου µε κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, η οποία πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου.
 2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης να υπαχθεί εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 3. Ο δικαιούχος, α) από το επόµενο ηµερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υποµέτρο, να πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο µέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηµατικού σχεδίου µε την πιο πρόσφατη από αυτές να εµφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το µέτρο
 4. Για πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, ο δικαιούχος να αποκτήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, την αδειοδότηση που απαιτείται για την νόµιµη λειτουργία της εγκατάστασής του.
 5. Για φυτωριακές επιχειρήσεις, ο δικαιούχος να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης.
 6. Για θάλαµο καλλιέργειας µανιταριών ο δικαιούχος να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου.
 7. Εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».
 8. α) Στην περίπτωση ατοµικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελµατία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήµατος από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο µε γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα µε αυτά που ορίζονται για τον επαγγελµατία αγρότη.
 9. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα, να τα αποκτήσει εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης.
 10. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, η παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκµετάλλευσης, ανάλογα µε την µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, να µην µειωθεί κάτω από τα: 12.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, 10.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας. 8.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων και 8.000 ευρώ για τις µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.
 11. Ο αρχηγός της εκµετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο µόνιµης κατοικίας του και την έδρα του νοµικού προσώπου σε περιοχή εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας.
 12. Οι δεσµεύσεις των περ. 7 -10, τηρούνται έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.

Ολόκληρη η πρόσκληση διαθέσιμη [ΕΔΩ]