Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων με διακοπή ηλεκτροδότησης

Για την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων με διακοπή ηλεκτροδότησης (άρθρο 222, Ν.4555/18) είναι απαραίτητη η προσκόμιση στον οικείο δήμο σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη για την μη χρησιμοποίησή τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, για ακίνητα στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση πριν την 19η Ιουλίου 2018, είναι η 18/01/2019, ενώ γι’ αυτά, στα οποία η ημερομηνία διακοπής είναι μεταγενέστερη της 19ης Ιουλίου 2018, η απαλλαγή ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης. Μέχρι την υποβολή αυτής στην αρμόδια υπηρεσία, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται, τέλος, η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ακινήτων να υποβάλουν δήλωση των ακινήτων τους στο δήμο για την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24, Ν.2130/93).

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 2467351144-145-146.