Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Πάνος Κεπαπτσόγλου.

Πρόκειται για τους Χρήστο Εμμανουήλ, Φώτη Τατσίδη, Σάσα Τοτονίδου, Τριαντάφυλλο Τσιόλα, Νίκο Χατζηκυριακίδη, η θητεία των οποίων ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2023.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητές τους:

O Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Πάνος Κεπαπτσόγλου, oρίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, με θητεία από 01/01/2023 μέχρι και 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1) Στον κ. Νικόλαο Χατζηκυριακίδη μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. του,
 2. την έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίου, λαϊκών αγορών και εμποροπανήγυρης,
 3. την ευθύνη λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου, σε συνεπικουρία με τον Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες του τμήματος αμαξοστασίου του Δήμου
 4. την εποπτεία της διαδικασίας των προμηθειών και των υπηρεσιών του Δήμου.
 5. την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας του προγράμματος της δια βίου μάθησης του Δήμου,
 6. την ευθύνη, οργάνωση και λειτουργία του γραφείου εσωτερικού ελέγχου του Δήμου

2) Στον κ. Φώτιο Τατσίδη μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. την ευθύνη θεμάτων  παιδείας και αθλητισμού,
 2. την ευθύνη  θεμάτων επιχειρηματικότητας,
 3. την ευθύνη  θεμάτων γουνοποιίας και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων,
 4. την ευθύνη θεμάτων πολιτισμού,
 5. την ευθύνη θεμάτων τουρισμού,
 6. την ευθύνη της επικοινωνίας με πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις, και φορείς.

3) Στον κ. Τριαντάφυλλο Τσιόλα μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. την καταγραφή θεμάτων  και  προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών,
 2. την ευθύνη της επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου και της συγκέντρωσης των προβλημάτων που αναφέρονται από αυτούς (για τα λοιπά θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος αμαξοστασίου).
 3. την ευθύνη θεμάτων πολιτικής προστασίας,
 4. την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν την αγροτική, κτηνοτροφική ανάπτυξη και του ευρύτερου πρωτογενή τομέα και των υποδομών αυτού,
 5. την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου,
 6. την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών,
 7. την ευθύνη θεμάτων αγροτικής  οδοποιίας,
 8. την ευθύνη αποχιονισμού των οδών οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου.

4) Στον κ. Χρήστο Εμμανουήλ μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου κίνησης του τμήματος Αμαξοστασίου του Δήμου,
 2. την ευθύνη λειτουργίας της αποκομιδής απορριμμάτων και τη μέριμνα για την καθαριότητα των οδών, την ευθύνη θεμάτων ανακύκλωσης,
 3. την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου,
 4. την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
 5. την ευθύνη συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  χώρων πρασίνου και αλσύλλιων,
 6. την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου,
 7. την ευθύνη  θεμάτων περιβάλλοντος,
 8. την ευθύνη όλων των δασικών θεμάτων.

5) Στην κα Ησαΐα Τοτονίδου (άμισθη Αντιδήμαρχος) μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. την ευθύνη θεμάτων δημόσιας υγείας και υγιεινής,
 2. την ευθύνη θεμάτων δημόσιας ασφάλειας,
 3. την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας,
 4. την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής πρόνοιας,
 5. την ευθύνη θεμάτων  εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων,
 • Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
 • Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Φώτιο Τατσίδη. Όταν και   αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Τριαντάφυλλο Τσιόλα. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Εμμανουήλ και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κα Ησαΐα Τοτονίδου.
 • Επίσης, σε όλους του Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
 • Τον οικονομικό σχεδιασμό – προγραμματισμό πλην των θεμάτων που προδιαγράφονται και εκτελούνται από τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 • Την ευθύνη κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 • Την ευθύνη εποπτείας της εκτέλεσης έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 • Επίσης, ορίζει  ως Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 μέχρι και 31/12/2023 την Αντιδήμαρχο κα Ησαΐα Τοτονίδου.
 • Ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 μέχρι και 31/12/2023, τους Αντιδημάρχους  Νικόλαο Χατζηκυριακίδη και  Φώτιο Τατσίδη.
 • Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 μέχρι και 31/12/2023, τους Αντιδημάρχους Τριαντάφυλλο Τσιόλα και Χρήστο Εμμανουήλ.
 • Η παρούσα να δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού Καστοριάς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να κοινοποιηθεί δε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και στους προϊσταμένους των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων & Γραφείων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου