Μία θέση εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση Βυζαντινού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως και συντήρηση των τοιχογραφιών του» του ομώνυμου έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150194.

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

– Αποκατάσταση τοιχοποιιών με βαθύ αρμολόγημα και ενέματα.
– Επανατοποθέτηση των ξύλινων ελκυστήρων μεταξύ των τόξων του κεντρικού κλίτους.
– Αφαίρεση των μεταλλικών λαμών που είχαν τοποθετηθεί εξωτερικά με σκοπό την
περίδεση του υπερυψωμένου τμήματος και αντικατάστασή τους με δύο
συρματόσχοινα διατομής Φ20.
– Τοποθέτηση τεσσάρων ελκυστήρων ανοξείδωτου χάλυβα διατομής Φ20 στη στάθμη
γένεσης του θόλου του κεντρικού κλίτους για την παραλαβή των ωθήσεων.
– Αποκατάσταση του ξύλινου φέροντος οργανισμού με αντικατάσταση ή συμπλήρωση,
όλων των φθαρμένων ξύλων του σκελετού της στέγης, των πετσωμάτων και των
ξυλοδεσιών. Στη στάθμη των μονόρριχτων στεγών θα κατασκευαστεί ελαστικό
διάφραγμα με κόντρα πλακέ θαλάσσης σε δυο διευθύνσεις.
– Αποκατάσταση ξύλινων στοιχείων.
– Αποκατάσταση στέγης.
– Επισκευή των αντηρίδων με καλύτερη εγκάρσια σύνδεση μεταξύ τους μέσω των
δοκών του στεγάστρου.
– Κατασκευή περιμετρικών αποστραγγιστικών καναλιών στη βόρεια και δυτική πλευρά.
– Αποκατάσταση δαπέδου.
– Αποκατάσταση των επιχρισμάτων στο εσωτερικό του ναού με τριπτά
ασβεστοκονιάματα σύμφωνα με τις αναλύσεις δειγμάτων στο εργαστήριο δομικών
υλικών του Α.Π.Θ.
– Στερέωση τοιχογραφιών και καθαίρεση παλαιότερων ασβεστοεπιχρισμάτων από τη
ζωγραφική επιφάνειά τους.
– Περιμετρική συγκράτηση τοιχογραφιών και στερέωση του υποστρώματος.
– Επιφανειακός καθαρισμός και αισθητική αποκατάσταση τοιχογραφιών.
– Διατήρηση και συντήρηση όλων των υφιστάμενων κουφωμάτων, εσωτερικών και
εξωτερικών, εφόσον είναι δυνατόν, και αντικατάσταση όσων έχουν καταστραφεί με
νέα ξύλινα κουφώματα, ίδιας διατομής.
– Εκπόνηση μελέτης φωτισμού και Η/Μ.
– Η/Μ εγκαταστάσεις.
– Ενημερωτικό φυλλάδιο δίγλωσσο και σε γραφή Braille / δίγλωσσες ενημερωτικές
πινακίδες πληροφόρησης (και σε γραφή Braille).

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά σε οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης του κελύφους του κτιρίου του Ναού, καθώς και στη συντήρηση των τοιχογραφιών του, και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με την ειδικότητα που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ