12η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2. Επικύρωση Πρακτικών 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
4. Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση έφεσης κατά του Δήμου Καστοριάς και κατά της υπ’ αριθ. 138/2016 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης σε υπόθεση του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση ΔΣ

Νομικού Προσώπου

7. Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση ΔΣ

Νομικού Προσώπου

8. Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2017 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη». Απόφαση ΔΣ Δημοτικού Ωδείου
9. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καστοριάς – Κατάργηση της υπ’ αριθ. 365/2012 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10. Έγκριση μεμονωμένης τροποποίησης του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Φουντουκλή Καστοριάς στα Ο.Τ. 88Γ, 88Δ και 88Ε. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11. Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αθανασίου Διάκου 10, στη Δ. Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12. Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρου) στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13. Επιλογή θέσης για την τοποθέτηση του Μνημείου Κωπηλατών σε κοινόχρηστο χώρο στη Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14. Κατανομή τακτικής και έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κ.Α.Π. έτους 2018. Απόφαση Δ.Ε.Π.
15. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς για τη συμμετοχή στο 3ο μαθητικό συνέδριο και τη δράση «Ενημέρωση ποδηλάτου». Απόφαση Δ.Σ. Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
16. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του έργου «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Καστοριάς». Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Χ.Δαμιανού

17. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), Μέτρο 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» και Δράση 19.2.6: «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών». Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Χ.Δαμιανού

18. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Τεχνικών Στοιχείων των συμπληρωματικών κατασκευών του δημοτικού κτίσματος εστίασης στην κεντρική πλατεία της Τ. Κ. Βυσσινιάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Σ.Λιάνου

19. Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φωτεινής των εκδηλώσεων «Φωτεινή – Καλοκαίρι 2018». Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Σ.Λιάνου

20. Έγκριση πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης στην Άνω Κρανιώνα Κορεστείων – Έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Λ.Ζήση

21. Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσου «Ο ΠΟΝΤΟΣ» για διοργάνωση εκδηλώσεων. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Λ.Ζήση

22. Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μαυροχωρίου της 3ης Συνάντησης Αποδήμων Καστοριανών – Έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Λ.Ζήση

23. Έγκριση φιλοξενίας κτηνιάτρων της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (ΕΔΚΑ) – Έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Π.Δάγγα

24. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.
25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
26. Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.
27. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισήγηση Δ/νσης

Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης

28. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

29. Ορισμός υπολόγου έργων. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

30. Διαγραφές ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

31. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

32. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

33. Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ΟΥ & 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» κατά της 10638/21-5-2018 ειδικής διαταγής του προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

34. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργου. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

35. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

36. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

37. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΑΝΙΑΚΩΝ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

38. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ. Κ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

39. Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

40. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Δ. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

41. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

42. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 81 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Καστοριάς. Πρακτικό Επιτροπής
43. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» του Δήμου Καστοριάς.
44. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς.
45. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Τόμου