Αλλάζει ο τρόπος πρακτικής άσκησης και μαθητείας -Πλαφόν στις τουριστικές επιχειρήσεις

Αλλαγές στον τρόπο πρακτικής άσκησης και μαθητείας φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Επιπλέον μπαίνει ανώτατο πλαφόν στον αριθμό των ασκουμένων σε τουριστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο που ρυθμίζει ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, οι αλλαγές αφορούν στα εξής:

  • O εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που απασχολεί για πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή της απασχόλησης αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.
  •  Ο συνολικός αριθμός των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών που απασχολούνται για πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3667/2008 (Α’ 114) και της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κοινών υπουργικών αποφάσεων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό 17% του συνολικού προσωπικού κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση τα σαράντα (40) άτομα.
  •  Αρμόδιο για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος είναι το ΣΕΠΕ, το οποίο επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) και τις κείμενες διατάξεις περί αδήλωτης εργασίας.
  • Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

iefimerida.gr