Διαφάνεια και αξιοκρατία για τις επτά προσλήψεις στον Δήμο Καστοριάς

Σε συνέχεια της τοποθέτησής μας, μέσω του εκπροσώπου του συνδυασμού στην οικονομική επιτροπή κ. Ευαγγέλου Αθανάσιου, σχετικά με τις προσλήψεις επτά (07) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, την οποία μπορείτε να την διαβάσετε εδώ και θέλοντας  να σας παρέχουμε ακόμη πιο πλήρη ενημέρωση πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

  • Αφουγκραζόμενοι την τοπική κοινωνία γίναμε αποδέκτες αρνητικής έκπληξης και δυσαρέσκειας (απόλυτα δικαιολογημένες) από πολίτες που προσπάθησαν να διεκδικήσουν κάποια από τις προαναφερόμενες θέσεις και δεν αντιλήφθηκαν γιατί απορρίφθηκαν και πώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Η συνήθης πρακτική -που πέρα από το νόμο επιβάλλεται και ηθικά- είναι η κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια και στη συνέχεια η δημόσια ανάρτησή τους.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η φερεγγυότητα της εκάστοτε δημοτικής αρχής, από τη στιγμή που αποτελεί εγγυητή αξιοκρατίας, δικαιοσύνης και διαφάνειας, όσο και η προστασία των συμπολιτών μας που προσλαμβάνονται, από πιθανά κακεντρεχή σχόλια.

  • Στον ιστοχώρο του ΑΣΕΠ στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.asep.gr/guide/Calculate_Marks/seasonal_ota_de.html υπάρχει εργαλείο υπολογισμού μοριοδότησης κριτηρίων για όλες τις κατηγορίες εποχικού προσωπικού στους ΟΤΑ (ΥΕ/ΔΕ/ΠΕ/ΤΕ).

Τα κριτήρια επίσης καταγράφονται αναλυτικά και στον πρόσφατο νόμο 4765/2021 – ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»

https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/nomos-4765-2021-phek-6a-15-1-2021.html  (ΆΡΘΡΟ 40)

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800
  1. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

   4 ή 5  ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3
μονάδες 120
  1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

   7 ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….
  1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
κατηγορία ΔΕ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
  1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420

 

Ο πίνακας αυτός βασίζεται στον προηγούμενο νόμο και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από πολλούς δήμους στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα από δήμους τους οποίους του θεωρούμε πρότυπο.

Θέλουμε ειλικρινά να πιστεύουμε πως η Δημοτική μας Αρχή διαθέτει ήθος και σέβεται όλους τους πολίτες του Δήμου που οφείλει να υπηρετεί. Θέλουμε επίσης να πιστεύουμε πως η προαναφερόμενη διαδικασία προσλήψεων ήταν ατυχής και μη σκόπιμη, γι’ αυτό εν κατακλείδι θα πρέπει άμεσα:

  • να αναρτηθεί εκ νέου η προκήρυξη περιέχοντας και τα κριτήρια αξιολόγησης.
  • να καταρτιστεί αξιολογικός πίνακας ανά κατηγορία
  • να γίνει δημόσια ανάρτηση των αξιολογικών πινάκων

και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει ο Δήμος στις εν λόγω προσλήψεις.

“Τελευταία Ευκαιρία”