Φωτοβολταϊκά στις στέγες – Έρχεται νέο πρόγραμμα για οικιακή χρήση

Τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή με την οποία, προβλέπονται ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρώτο βήμα για την έναρξη του νέου προγράμματος «φωτοβολταϊκά στις στέγες» πραγματοποίησε το ΥΠΕΝ, με την ένταξη σχετικής διάταξης σε τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ, στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση των κοινοτικών Οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Η εν λόγω ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία θα σηματοδοτήσει το «εναρκτήριο λάκτισμα» του προγράμματος.

Όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο της τροπολογίας, με την Υπουργική Απόφαση θα καθοριστούν μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι, η χρονική διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση, η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται o τρόπος υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, o τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι θα αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά, συνδεδεμένα σε αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης. Τα συστήματα αυτά θα αμείβονται με σταθερή «ταρίφα», μέσω συμβάσεων 25ετούς διάρκειας. Το ποσό αμοιβής για την παραγόμενη ηλεκτροπαραγωγή θα είναι 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (8,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα), όσο δηλαδή προβλεπόταν σε υπουργική απόφαση του Μαρτίου του 2020.

Σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες ενδείξεις, το ΥΠΕΝ έχει καταλήξει στον καθορισμό της μέγιστης ισχύος των συστημάτων στα 10 kWp (κιλοβάτ), έναντι 6 kWp που προέβλεπε η υπουργική απόφαση για τη συγκεκριμένη «ταρίφα». Με την Υπουργική Απόφαση θα ορίζεται επίσης ο μέγιστος χρόνος που θα «τρέξει» το πρόγραμμα, όπως π.χ. μία 20ετία.

Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, για ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 10 kWp, η αμοιβή των 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα «μεταφράζεται» σε ετήσιο έσοδο ύψους 1.200 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, το κόστος ενός τέτοιου συστήματος ανέρχεται στα 10.000 με 11.000 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ).

Επομένως, η απόσβεση αναμένεται σε περίπου 8 χρόνια. Από εκεί και πέρα, δηλαδή για περίπου 17 έτη, ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού θα έχει ένα ετήσιο έσοδο της τάξης των 1.200 ευρώ, για την υπόλοιπη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει :

α. Επιτρέπεται, στο πλαίσιο εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού, η εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού σε άλλο χώρο από αυτόν της εγκατάστασης καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγού, υπό την προϋπόθεση άμεσης ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της εγκατάστασης παραγωγής και της εγκατάστασης κατανάλωσης.

β. Προβλέπεται η μη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης από αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον δεν διοχετεύουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύστημα και η εξαίρεση των εν λόγω σταθμών από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επιτρέπεται η μεταβίβαση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, εφόσον έχει συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, όπως ειδικότερα ορίζεται.

δ. Προβλέπεται η κατάρτιση, με υπουργική απόφαση, Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η κατάρτιση, με κ.υ.α., του εν λόγω προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε στέγες και προσόψεις κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων όπου στεγάζονται ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των προαναφερόμενων (χρονική διάρκεια του προγράμματος, μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων, αδειοδοτική διαδικασία, το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι κ.λπ.).

Περαιτέρω, καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού (25ετής) και η τιμή συνομολόγησης αυτής, προβλέπεται δε ότι, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, δεν γεννώνται φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στο πλαίσιο της σύμβασης συμψηφισμού.

2. α. Παρέχεται η δυνατότητα στους παραγωγούς σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για τη σύνδεση των σταθμών τους με το Σύστημα, να κατασκευάζουν δίκτυα μέσης τάσης (<50kV) που αφορούν αποκλειστικά σε δίκτυα για ομάδες παραγωγών, στα οποία δεν συνδέονται καταναλωτές.

β. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εν λόγω παραγωγών (ορισμός εκπροσώπου του αποκλειστικού δικτύου, υπεύθυνου για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση αυτού, τη συλλογή και διαχείριση των μετρήσεων ενέργειας και τον επιμερισμό της στους παραγωγούς, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης κ.λπ.).

γ. Προβλέπεται η επιβολή προστίμων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σε βάρος του εκπροσώπου του αποκλειστικού δικτύου μέσης τάσης σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής της μεθοδολογίας επιμερισμού της ηλεκτρικής ενέργειας.

δ. Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι προαναφερόμενοι σταθμοί, που συνδέονται στο ίδιο αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης, εκπροσωπούνται από τον ίδιο Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.), δεν συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.), εφόσον δε πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.).

3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή, από τους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., της δήλωσης στην εταιρεία Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή στην εταιρεία Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), κατά περίπτωση, σχετικά με την καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η επιβολή προστίμου από τις ανωτέρω εταιρείες σε βάρος κατόχων των εν λόγω σταθμών, ύψους δέκα (10) ευρώ ανά κιλοβατώρα (10€/kW) συμβασιοποιημένης ισχύος, για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν.4001/2011.

Σε περίπτωση δε αναδρομικής επανακατάταξης σταθμού στην κατηγορία ΜΕ (με χρήση ενίσχυσης), επιστρέφεται το ποσό που είχε καταβληθεί από τον κάτοχο του σταθμού από την υποβολή της αρχικής δήλωσης ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης), μετά από συμψηφισμό με το προαναφερόμενο πρόστιμο.

4α. Αυξάνεται στα 180 MW (από 140MW που ισχύει), το όριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη νήσο Κρήτη, και ορίζεται ότι, 30MW εξ αυτών διατίθενται σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες επιτρέπεται να υποβάλλουν αιτήσεις για μέχρι οκτώ (8) σταθμούς ανά Ενεργειακή Κοινότητα.

5ο Περαιτέρω, ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, για την υποβολή από τους σταθμούς, πλην των εξαιρουμένων, Δήλωσης Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού Α.Π.Ε.

β. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο των παρεχόμενων εξουσιοδοτήσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ

5. Τροποποιείται το άρθρο 99 του ν.4821’2021, με αναδρομική ισχύ από την Γ1.8.2021 και ορίζεται ότι, η τιμή αποζημίωσης των φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός την 1η Ιανουαρίου 2014, με αυτοδίκαιη επέκταση των σχετικών συμβάσεων για τρία (3) χρόνια.

Παρέχεται το δικαίωμα στους σταθμούς που δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω ρύθμιση, να υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

6. Ρυθμίζονται ζητήματα τιμολόγησης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ν.4414/2016). Ειδικότερα:

α. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που το ποσό που προκύπτει κατά τη μηνιαία τιμολόγηση στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης είναι αρνητικό, ήτοι ο κάτοχος των σταθμών οφείλει να επιστρέψει ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν.4001/2011, η εταιρεία Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο προς τον κάτοχο του σταθμού.

Προσδιορίζονται οι περαιτέρω ενέργειες της εν λόγω εταιρείας σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το τιμολόγιο από τον κάτοχο του σταθμού (συμψηφισμός των οφειλόμενων ποσών με τα επόμενα τιμολόγια, διαγραφή από το μητρώο σταθμών κ.λπ.).

β. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος και αφορούν σε περιπτώσεις αρνητικής διαφορικής προσαύξησης, εφόσον τα εν λόγω τιμολόγια δεν εξοφληθούν εντός της τασσόμενης προθεσμίας (17.12.2021).