Μελέτη για προσθήκη ορόφου και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Καστοριάς

Με την θετική γνώμη του  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη, προχωράνε τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί η: “Μελέτη προσθήκης ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς“. Μια πράξη, που υπέβαλε το Γ.Ν. Καστοριάς στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”, συν. προυπ. 1.963.936,87 με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το αντικείμενο της πράξης, η σύμβαση θα αφορά στις μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και επεμβάσεων, με στόχο τη λειτουργική βελτίωση σε τμήματα του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Στη σημερινή κατάσταση οι κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, παρουσιάζουν προβλήματα, τα οποία συνοψίζονται στην ανεπάρκεια χώρων, στην προβληματική χωρική οργάνωση και στα προβλήματα αδειοδοτήσεων. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων, προγραμματίζονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

α. Κατασκευή πτέρυγας Ορθοπαιδικής κλινικής: Προτείνεται η κατασκευή νέας πτέρυγας, συνολικού εμβαδού περίπου 750 τ.μ., ως καθ’ ύψος προσθήκη και επέκταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Μαιευτική κλινική.

β. Αναμόρφωση Παθολογικού τομέα: Μετά τη μεταστέγαση της Ορθοπαιδικής κλινικής, θα γίνει αναδιαρρύθμιση του χώρου για:

β1. Μετεγκατάσταση Παθολογικής κλινικής στον σημερινό χώρο της Ορθοπαιδικής, Καρδιολογικής κλινικής. Η Παθολογική κλινική στη νέα θέση θα αναπτύξει έως 30 κλίνες σε εμβαδόν περίπου 575 τ.μ.

β2. Μετεγκατάσταση Καρδιολογικής κλινικής στον σημερινό χώρο της Παθολογικής κλινικής, ο οποίος θα επαρκεί αφού ο αριθμός κλινών της Καρδιολογικής κλινικής είναι πολύ μικρότερος από αυτόν της Παθολογικής.

γ. Αναμόρφωση χώρων για τη συγκέντρωση του Ακτινολογικού τμήματος στο ισόγειο της πτέρυγας της Παθολογικής κλινικής, όπου είναι εγκατεστημένος ο αξονικός τομογράφος και οι υποστηρικτικοί του χώροι. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία των ακτινολογικών εργαστηρίων.

δ. Αναμόρφωση των μαγειρείων, ώστε να συμμορφωθούν στις ισχύουσες προδιαγραφές για την πιστοποίηση HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 ΕΚ και την υπουργική απόφαση Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/2012, καθώς και για την πιστοποίηση σύμφωνα με τους  κανόνες της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP).