Νέα απόφαση φέρνει αλλαγές στις αιτήσεις για ηλιακό θερμοσίφωνα

Με νέο ΦΕΚ που εκδόθηκε ορίζεται τι ισχύει για τις αιτήσεις για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που θα ισοβαθμίσουν.

Σύμφωνα με το νεό ΦΕΚ υπάρχουν αλλαγές στο τι θα συμβεί σε περίπτωση κατά την οποία δύο αιτήσεις ισοβαθμίσουν. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο αρχικός οδηγός ανέφερε τα εξής:

Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία υπολογίζεται σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Βαθμολογία = (30% x K1) + (20% x K2) + (20% x K3) + (30% x K4)

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν, η κατάταξη γίνεται με βάση την βαθμολογία σε επιμέρους κριτήρια, και σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Κ1 (Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας)
Κ4 (αριθμός εξαρτώμενων τέκνων)
Κ2 (ΑμεΑ)
Κ3 (Μονογονεϊκές)

Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης (προγενέστερες αιτήσεις προηγούνται).

Πλέον, με την τροποποίηση του οδηγού, το νέο κείμενο αναφέρει:

Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία υπολογίζεται σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Βαθμολογία = (30% x K1) + (20% x K2) + (20% x K3) + (30% x K4)

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν τόσο ως προς την συνολική σταθμισμένη βαθμολογία με βάσει τα ανωτέρω, όσο και σε όλα τα επιμέρους κριτήρια σύμφωνα με την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας, οι ισοβαθμούσες αιτήσεις λαμβάνουν την ίδια φθίνουσα σειρά κατάταξης.