Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς

Με το αριθ. πρωτ. 2351/31.07.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Διακήρυξη για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς», συνολικού προϋπολογισμού 9.950.000,00 Ευρώ, με κύριο του έργου την Δ.Ε.Υ.Α.Κ και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Καστοριάς.

Το έργο περιλαμβάνει τις κατασκευαστικές εργασίες για την αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης της πόλης Καστοριάς, την σύνδεση όλων των  κατοικιών με το νέο δίκτυο σωληνώσεων και την προσθήκη δύο νέων δεξαμενών ύδρευσης από σκυρόδεμα χωρητικότητας  2.000 και 500 m3 αντίστοιχα.

SKMBT_42318080715040

SKMBT_42318080715041