Πρόσκληση για βελτίωση θέσης λαϊκής αγοράς

Ο Δήμος Καστοριάς σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4497/2017 και της παρ.20 της εγκυκλίου 01/2018 της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου ,του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αρ.Πρακτικό 02/2018), καλεί τους ενδιαφερόμενους πωλητές της λαϊκής αγοράς Καστοριάς να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία βελτίωσης θέσης .

Οι θέσεις που ανακατανέμονται όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα ,είναι οι παρακάτω :

  • ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

  1. ΑΔ15-ΑΔ16(15 τ. μ.- 6μ. Χ 2,5μ.)
  2. ΗΔ11-ΗΔ12(15 τ. μ.- 6μ .Χ 2,5μ.)
  • ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

  1. ΜΑ3 (7,5 τ. μ.- 3μ. Χ 2,5μ.)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ,του Δήμου Καστοριάς αίτηση με τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους.
  • Φωτοαντίγραφο της αδείας υπαίθριου εμπορίου.
  • Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την παραβατικότητα που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος.

Ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018 και πέραν της ημερομηνίας αυτής καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Έ του Ν.4497/2017 ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

Σύστημα Μοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, του αρ. 35, παρ.2

Κριτήριο   Αριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας   5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία του δικαιούχου   10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55
 
3. Έλλειψη παραβατικότητας (ν. 4264/2014, ν.4177/2013)  

 

α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση,

γ. 10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό σημείωμα .Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ