Εννέα θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5121713 ΣΤΟ Ε.Π «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών και ψηφιακή ξενάγησηστα μνημεία της Καστοριάς» με κωδικό ΣΑΕΠ0051.

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

– Σήμανση, πληροφόρηση και ψηφιοποίηση πληροφοριών (ιστορικάστοιχεία, φωτογραφικό υλικό υψηλής ποιότητας, βίντεο) για τα μνημεία της πόλης της Καστοριάς.

– Δημιουργία εφαρμογής ξενάγησης μέσω της τεχνολογίας αναγνώρισης εικόνας σε προτεινόμενες διαδρομές με σχετική σήμανση στις παραδοσιακές περιοχές Ντολτσό και Απόζαρι, καθώς και στο ιστορικό κέντρο της πόλης (τειχισμένο τμήμα).Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν τέσσερις διαδρομές, όπου με την κατάλληλη σήμανση, θα γίνεται μια πρώτη γνωριμία του επισκέπτη με το ιστορικό κέντρο της πόλης και τις συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι. Παράλληλα, με την προσθήκη ειδικά σχεδιασμένων πινακίδων με τις βασ ικές πληροφορίες για κάθε μνημείο σε δύο τουλάχιστον γλώσσες, εμπλουτισμένες με applicationγια smartphonesκαι tablets, θα δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να αποκομίσει περισσότερες πληροφορίες για το μνημείο μέσα από επιστημονικά κείμενα, γραμμένα με τρόπο, ώστε να είναι εύληπτα στον μέσο επισκέπτη. Επιπλέον, θα παρέχεται φωτογραφικό υλικό (παλιές φωτογραφίες του μνημείου, πιθανόν φωτογραφίες από τα στάδια των εργασιών σε αυτά κ.α), βίντεο ή 3D φωτογράφηση των σημαντικότερων από αυτά. Έτσι , ο επισκέπτης θα λαμβάνει εικόνα και πληροφορία του εσωτερικού τους και για τις ώρες που αυτά παραμένουν κλειστά στο κοινό. Αναλυτικότερα προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων περιπάτων-διαδρομών, με πινακίδες σήμανσης και ψηφιακές εφαρμογές:

– Παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου(Επαγγελματική φωτογράφιση, συγγραφή κειμένων, μετάφραση, φωτογράφιση 360)

– Εφαρμογή ξενάγησης (user interface& γραφιστικός σχεδιασμός, εφαρμογή με χρήση επαυξημένη πραγματικότητας και QR codesγια κινητές συσκευές, ανάπτυξη και προγραμματισμός)

– Πινακίδες σήμανσης μνημείων (100 τεμ.)

– Πινακίδες κατεύθυνσης (40 τεμ.)

– Πινακίδες τοπόσημα (10 τεμ.)

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά στην σήμανση, πληροφόρηση και ψηφιοποίηση πληροφοριών, δημιουργία εφαρμογής ξενάγησης μέσω της τεχνολογίας αναγνώρισης εικόνας σε προτεινόμενες διαδρομές που θα προκύψει στο σύνολο του έργου και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγ κεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξηςκαι της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakas@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχοντικό Σαπουντζή, Χριστοπούλου 101, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς υπόψιν κ.Αντωνίας Μπαλτατζή(τηλ. επικοινωνίας: 2467088200), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [ 01/ 11/2022 ] έως και [10/ 11/2022])

Διαβάστε όλη την προκήρυξη [ΕΔΩ]