Μία θέση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ») για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων Μία (1) Δήμος Άργους Ορεστικού –
Γραφεία ΕΦΑ Καστοριάς

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakas@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχοντικό Σαπουντζή, Χριστοπούλου 101, τ.κ. 52100 Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ. Μπαλτατζή Αντωνίας (τηλ. επικοινωνίας: 24670-88200.

Αιτήσεις: 13/10 – 19/10/21

Διαβάστε την προκήρυξη [ΕΔΩ]